360FASHION MAZE

a VR game for fashion

powered by 360Fashion

Race against the clock to make it to the Grand Finale Fashion Show

JOIN US

...and all along the way

See amazing fashion installations

Interact, win coins and score points

A VR GAME

A PC/MAC VR Game. Programmed by women.

DIGITAL FASHION

Showcasing fashion talents from around the world.

MODERN MODELS

Our fashion models are diverse and inclusive.

DESIGNER LINE-UP V1.0

WANTING LIUCHINA

AZREAL.YMCHINA MINDSMACKUSA

QUINGWEN WEICHINA

LANLAN CAOCHINA ZHAOYANG FANCHINA HUITING HUCHINA

SHENGZHOU LICHINA SIQI LICHINA KWENCHINA RU XINGCHINA

XINGYI ZHONGCHINA JINXUAN TANCHINA YINYI LICHINA

LIXIN ZHONGCHINA RUNXIN ZHOUCHINA QUAN SUNCHINA

ZHENGYU XIAO CHINA XINGXING KANGCHINA

YIWEI LIUCHINA TAO WANGCHINA

But don't delay...


JOIN US

Receive your exclusive invitation.